چهارشنبه, 26 دی 1397 12:57

ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܒܓܼܕܕ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܒܓܼܕܕ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܒܓܼܕܕ

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܟܡܐ ܝܘܡܝܐ ܥܠ ܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ. ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܙܪܝܦ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܪܗܡ ܨܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܥܐܕܠ ܥܒܕܘܠ ܡܗܕܝ ܪܫ ܫܘܙܝܪܐ ܘ ܐܘܦ ܐܠ ܗܒܪܣܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ.

 ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܥܡ ܙܪܝܦ ܐܝܬܗܘܐ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܬܐ.

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܓܼܕܕ ܒܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܥܪܩ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܐܘܦ ܣܗܡܐ ܙܘܕܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܓܒܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܚܕ ܝܘܡܝܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܨܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘ ܢܝܓܻܪܘܐܢ ܒܪܙܢܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܒܬܘܘܝܬܪ ܕܓܢܗ ܟܬܒܼܠܗ ܕܐܝܪܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܚܕ ܕܘܟܐ ܕܣܢܕܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܐ ܩܘܪܕܝܐ̈ ܘ ܪܚܡܐ ܓܘܪܐ ܙܐ ܩܐ ܕܝܗ̇.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید