چهارشنبه, 26 دی 1397 12:57

ܙܪܝܦ̇ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ

ܙܪܝܦ̇ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ

ܙܪܝܦ̇ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܓܼܕܕ ܒܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܥܪܩ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܐܘܦ ܣܗܡܐ ܙܘܕܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܓܒܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܚܕ ܝܘܡܝܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܨܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘ ܢܝܓܻܪܘܐܢ ܒܪܙܢܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܒܬܘܘܝܬܪ ܕܓܢܗ ܟܬܒܼܠܗ ܕܐܝܪܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܚܕ ܕܘܟܐ ܕܣܢܕܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܐ ܩܘܪܕܝܐ̈ ܘ ܪܚܡܐ ܓܘܪܐ ܙܐ ܩܐ ܕܝܗ̇.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید