جمعه, 28 دی 1397 12:35

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܙܪܝܦ̇ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܓܼܕܕ ܒܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܥܪܩ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܐܘܦ ܣܗܡܐ ܙܘܕܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܓܒܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܚܕ ܝܘܡܝܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܨܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘ ܢܝܓܻܪܘܐܢ ܒܪܙܢܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܒܬܘܘܝܬܪ ܕܓܢܗ ܟܬܒܼܠܗ ܕܐܝܪܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܚܕ ܕܘܟܐ ܕܣܢܕܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܐ ܩܘܪܕܝܐ̈ ܘ ܪܚܡܐ ܓܘܪܐ ܙܐ ܩܐ ܕܝܗ̇.

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܟܡܐ ܝܘܡܝܐ ܥܠ ܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ. ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܙܪܝܦ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܪܗܡ ܨܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܥܐܕܠ ܥܒܕܘܠ ܡܗܕܝ ܪܫ ܫܘܙܝܪܐ ܘ ܐܘܦ ܐܠ ܗܒܪܣܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ.

 ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܥܡ ܙܪܝܦ ܐܝܬܗܘܐ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܬܐ.

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܓܼܕܕ ܒܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܥܪܩ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܐܘܦ ܣܗܡܐ ܙܘܕܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܓܒܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܚܕ ܝܘܡܝܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܨܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘ ܢܝܓܻܪܘܐܢ ܒܪܙܢܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܒܬܘܘܝܬܪ ܕܓܢܗ ܟܬܒܼܠܗ ܕܐܝܪܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܚܕ ܕܘܟܐ ܕܣܢܕܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܐ ܩܘܪܕܝܐ̈ ܘ ܪܚܡܐ ܓܘܪܐ ܙܐ ܩܐ ܕܝܗ̇.

ܪܘܗܢܝ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܘܢܒܕ ܟܘܘܣ ܘ ܒܒܝܬ- ܐܬܠܝܛܘܬܐ ܕܬܚܬܝ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܐܡܪܗ:ܪܘܗܢܝ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬ ܪܘܗܢܝ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ̈ ܥܠ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܡܪܗ ܚܕܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܚܘܒܐ ܝܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܕܪܡܢܐ ܘ ܡܐܟܼܘܠܬܐ ܡܥܒܼܪܝ ܠܗ̇ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܒܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܠܐ ܗܘܝ ܡܢܬܝܢܐ ܪܡܙܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܝܗܘܐ ܥܠ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ

ܪܘܗܢܝ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܕܝܘܡ ܐܝܪܢ ܒܥܠܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܠܗ̇ ܒܕ ܗܘܝܐ ܦܨܝܢܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید