جمعه, 28 دی 1397 12:39

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܠܐ ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܒܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܫܬܫ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܦܪܠܡܢ ܕܥܡܐ ܕܒܪܝܬܫ ܕܗܘܐܠܠܗ ܟܢܘܫܝܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܪܓܙܝܬ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒ 432 ܩܠܐ ܡܪܝܡܢܐ  ܘ 202 ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܠܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܩܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ.

 ܐܗܐ ܩܠܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܬܫ ܬܦܩܠܗ ܒܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܡܣܝܡܢܐ ܘ ܡܪܝܡܢܐ ܒܝܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܐܘܦ ܒܝܬ- ܚܝܘܕܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܓܼܙܗ ܬܚܘܬ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ30 ܒܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ ܕ2018 ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܙܒܛܢܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ.ܣܘܪܝܐ: ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ̇ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܕܝܪܬܐ ܕܨܚܘܪܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

 

ܐܙܓܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܩܝܡܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܐܡܝܢܘܐܝܬ ܗܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܣܒܒ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܡܡܕܝܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ ܩܐ ܨܚܘܪܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ  ܘ ܠܓܒܐ ܕܒܝܬ- ܡܫܪܝܐ̈  ܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܣܒܒ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܕܝܪܬܐ ܕܨܚܘܪܐ ܠܒܝܬܐ ܕܓܢܗ ܘ ܐܢܝ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܗܘܝܐ ܝܢܐ ܐܙܕ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈.

ܟܘܬܪܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ

ܦܠܚܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܬܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܟܘܬܪܐ ܥܠ ܚܘܬܡܐ ܕܣܦܬܡܒܪ ܕ2019

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܘ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܒܡܣܩܬ

ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܓܢܗ ܒܦܢܝܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܒܡܣܩܬ ܘ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܩܣܬܐ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ. ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܒܝܠ ܦܘܡܦܥܘ ܘ ܩܐܒܘܣ ܒܢ ܣܥܝܕ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܗܘܐܠܗ ܒܡܣܩܬ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܥܡܐܢ ܠܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܬܦܩܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید