جمعه, 28 دی 1397 12:52

ܒܨܪܬܐ ܕܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܫܪܬ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܟܝܡ ܐܘܢ ܩܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ

ܒܨܪܬܐ ܕܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܫܪܬ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܟܝܡ ܐܘܢ ܩܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ

ܒܨܪܬܐ ܕܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܫܘܬ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܟܝܡ ܐܘܢ ܩܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ

ܦܟܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܚܕܐ ܐܗܘܠ ܕܐܝܬ ܚܒܪܐ ܡܢ ܝܰܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܒܝܠ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܒܕܥܬܝܕ ܪܒܐ ܩܘܪܒܐ ܐܫܛܪܐ ܝܢܐ̈ ܡܚܙܝܢܐ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕܝܪܐ ܝܠܗ ܠܒܬܰܪܝ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܘ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܓܢܗ ܥܠ ܐܗܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܡܢ ܩܡ ܫܘܠܚ ܙܝܢܐ ܠܐ ܒܨܪܝ . ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܟܝܡ ܐܘܢ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܙܐ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܡܪܗ: ܒܨܪܬܐ ܕܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܫܪܬ ܩܕܰܡܝܬܐ ܝܢܐ̈ ܩܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید