شنبه, 29 دی 1397 11:02

ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܣ ܬܝ ܘܝ ܦܝܫܠܗ̇ ܕܒܼܩܬܐ ܒܐܡܪܟܐ

ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܣ ܬܝ ܘܝ ܦܝܫܠܗ̇ ܕܒܼܩܬܐ ܒܐܡܪܟܐ

ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܣ ܬܝ ܘܝ ܦܝܫܠܗ̇ ܕܒܼܩܬܐ ܒܐܡܪܟܐ

ܦܪܣ ܬܝ ܘܝ ܒܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܒܼܩܬܐ ܕܡܪܙܝܗ ܗܫܡܝ ܡܠܠܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ.

 ܦܪܣ ܬܝ ܘܝ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܓܢܗܐ ܕܐܗܐ ܦܪܨܘܦܬܐ ܠܐ ܝܠܗ ܦܝܫܬܐ ܡܘܚܒܪܬܐ ܘ ܕܒܼܩܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܥܠܬܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ  ܗܫܡܝ ܒܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܝܬܘܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ ܝܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܕܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܦܘܠܝܣ ܥܡ ܕܝܗ̇.  ܡܪܙܝܗ ܗܫܡܝ ܝܠܗ ܡܠܠܬܐ ܫܩܠ ܛܒܐ  ܐܡܪܟܝܬܐ ܐܝܪܢܝܬܐ ܕܦܪܣ ܬܝ ܘܝ  . ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܝܡܐ ܒܟܠܘܪܕܘ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܗܡܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܦܘܪܩܬܐ ܝܠܗ ܒܝܬ- ܨܘܒܐ  ܘ ܗܘܝܓܐ ܬܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܐܝܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید