شنبه, 29 دی 1397 13:59

ܦܝ ܦܠܓܐ ܕܝܪܚܐ ܕܦ̇ܘܪܝܗ: ܙܘܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ

ܦܝ ܦܠܓܐ ܕܝܪܚܐ ܕܦ̇ܘܪܝܗ: ܙܘܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ

ܦܝ ܦܠܓܐ ܕܝܪܚܐ ܕܦ̇ܘܪܝܗ: ܙܘܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܗܛܐ ܕ12 ܡܢ ܗܡܙܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ ܒܦܝܦܠܓܐ ܕܝܪܚܐ ܕܦ̇ܘܪܝܗ. ܣܪܓܝ ܘܪܫܝܢܝܢ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܐ ܛܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܗܠܡ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ ܒܘܢ ܪܫܡܬܐ ܕܙܘܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܘ ܕܩܝܩܐ ܕܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ  ܕܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ. ܗܠ ܐܕܝܐ 11 ܓܗܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܝܬܰܒܼܝܬܐ̈ ܦܪܫܝܐ ܒܫܡܐ ܕܐܣܬܢܗ ܒܘܬ ܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید