دوشنبه, 01 بهمن 1397 19:38

ܦ̇ܕܪܝܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܐܡܪܗ̇ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܠܗܣܬܢ

ܦ̇ܕܪܝܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܐܡܪܗ̇ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܠܗܣܬܢ

ܦ̇ܕܪܝܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܐܡܪܗ̇ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܠܗܣܬܢ

ܦ̇ܕܪܝܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ̇ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܡܣܒܒ ܒܝܘܡܢܬܐ̈ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܒܝܘܪܘܦ.

ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܗܣܬܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܟܒܼܢܘܬܐ̈ ܐܡܪܗ ܪܘܣܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܘܒܠܬܐ ܠܟܻܝܕܬܐ ܕܠܗܣܬܢ ܒܘܬ  ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܘܪܫܘ. ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܐܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܡܨܚ ܗܘܐܠܢ̈ ܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܒܘܬ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܬܰܒܼܬܐ.

 ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܝܠܗ ܐܝܟ ܒܥܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید