دوشنبه, 01 بهمن 1397 19:46

ܦܠܛܐ ܕܠܐ ܡܫܫܪܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܚܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ( ܒܪܓܙܝܬ)

ܦܠܛܐ ܕܠܐ ܡܫܫܪܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܚܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ( ܒܪܓܙܝܬ)

ܦܠܛܐ ܕܠܐ ܡܫܫܪܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܚܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ( ܒܪܓܙܝܬ)

 

ܘܝܢܣ ܟܝܒܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܒܐ ܕܠܝܒܪܠ ܕܡܘܟܪܬ ܕܒܪܝܬܫ ܐܡܪܗ:ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܚܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ( ܒܪܓܙܝܬ) ܒܕ ܦܝܫܐ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ ܒܥܠܬܐ ܕܚܠܘܨܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܦܠܛܐ ܓܪܟ ܗܘܝܐ ܥܡ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܕ ܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܡ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܙܦ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید