سه شنبه, 02 بهمن 1397 11:19

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ: ܬܦܩܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܥܡ ܥܪܩܟܻܝ

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ: ܬܦܩܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܥܡ ܥܪܩܟܻܝ

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ: ܬܦܩܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܥܡ ܥܪܩܟܻܝ

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܬܦܩܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܥܡ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܗܪܢ.  ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ  ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܼܾܝ ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܝܗܘܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܘ ܒܚܕ ܪܩܝܥܐ ܛܒܼܐ. ܡܐܟܻܝ ܠܢܓ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܥܪܩܟܻܪ . ܗܘ ܒܘܬ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܚܢܢ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܢ̈  ܝܬܒܼܬܐ ܕܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܪܫܘ ܠܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܘ ܢܝܫܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐܚܟܻܝ ܝܠܗ ܗܓܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید