سه شنبه, 02 بهمن 1397 11:26

ܥܪܩܟܻܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ: ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܗܘܒܼܐ ܦܣܣܐ ܩܐ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܕܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܓܢܗ̇

ܥܪܩܟܻܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ: ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܗܘܒܼܐ ܦܣܣܐ ܩܐ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܕܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܓܢܗ̇

ܥܪܩܟܻܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ: ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܗܘܒܼܐ ܦܣܣܐ ܩܐ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܕܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܓܢܗ̇

ܥܪܩܟܻܝ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܐܡܪܗ ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܗܘܒܼܐ ܦܣܣܐ ܩܐ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܕܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܓܢܗ̇ ܥܡ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܠܗ ܒܬܰܪ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈  ܡܐܟ ܕܐܥܫ  ܘ ܐܗܐ ܙܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܡܘܙܒܛܬܐ ܩܐ ܟܠܝܐ ܕܘܢܝܐ. ܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܕܠܐ ܝܗܒܼܐ ܦܣܣܐ ܕܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܩܐ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ .

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܙܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܬܦܩܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܥܡ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܗܪܢ.  ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ  ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܼܾܝ ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܝܗܘܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܘ ܒܚܕ ܪܩܝܥܐ ܛܒܼܐ. ܡܐܟܻܝ ܠܢܓ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܥܪܩܟܻܪ . ܗܘ ܒܘܬ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܚܢܢ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܢ̈  ܝܬܒܼܬܐ ܕܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܪܫܘ ܠܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܘ ܢܝܫܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐܚܟܻܝ ܝܠܗ ܗܓܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید