شنبه, 20 بهمن 1397 16:46

ܝܣܘܪܐ ܐܠܟܢܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܓܝܣܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ

ܝܣܘܪܐ ܐܠܟܢܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܓܝܣܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ

ܝܣܘܪܐ ܐܠܟܢܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܓܝܣܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ

ܥܠ ܒܢܝܕ ܚܕ ܚܒܪܐ ܘ ܒܦܟܪܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܥܠܝܐ ܒܩܨܪܐ ܚܘܪܐ  ܐܡܪܟܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܝܣܘܪܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܘ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ  ܘ ܛܠܒܬܐ ܡܢܗ ܝܠܗ ܠܐ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕܡܕܪܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕܚܘܘܐܢ ܓܘܒܼܝܕܘ ܡܗܕܝܢܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܓܘܒܼܝܕܘ ܝܠܗ ܗܘ ܦܪܨܘܦܐ ܕܓܢܗ ܩܪܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܙܘܢܢܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܪܒܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܦܝܫܠܗ ܣܢܝܕܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܘ ܗܝܓܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ

 ܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܝܠܗ ܒܒܘܚܪܢ ܘ ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܦܠܫܐ ܓܘܝܐ ܙܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید