سه شنبه, 23 بهمن 1397 10:21

ܦܘܢܝܐ ܕܙܪܝܦ ܩܐ ܬܪܡܦ: .40 ܫܢܐ̈ ܐܚܟܻܝ ܡܩܪܡܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ

ܦܘܢܝܐ ܕܙܪܝܦ ܩܐ ܬܪܡܦ: .40 ܫܢܐ̈ ܐܚܟܻܝ ܡܩܪܡܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ

ܦܘܢܝܐ ܕܙܪܝܦ ܩܐ ܬܪܡܦ: .40 ܫܢܐ̈ ܐܚܟܻܝ ܡܩܪܡܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܟܪܒܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܗ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܘ ܙܘܝܚܐ ܕ40 ܫܢܐ̈ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܒܬܰܪ 40 ܫܢܐ̈ ܚܠܛܐ ܥܕܢܐ ܝܠܗ̇ ܬܪܡܦ ܝܗܒܼܠ ܫܘܚܠܦܐ ܩܐ ܦܠܘܛܝܩܐ ܚܠܛܐ ܕܓܢܗ.

 ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܠܝܘܢܝ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܘܡܐ ܕܢܨܚܝܚܘܬܐ ܕܩܘܝܡܐ  ܘ ܟܬܒܻܠܗ: 40 ܫܢܐ ܡܩܪܡܬܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕܐܝܪܢ ܟܻܘ ܚܕ ܥܕܢܐ ܠܐ ܬܣܠܡܗ̇.

 ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܒܗܡܢ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܟܪܒܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ  ܘ ܐܘܦ ܨܗܝܘܢܝܣܬܐ̈.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید