پنج شنبه, 25 بهمن 1397 11:45

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ( ܪܘܗܢܝ) ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܥܠ ܗܕܡܐ ܕܒܼܚ ܢܦ̇ܫܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ( ܪܘܗܢܝ) ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܥܠ ܗܕܡܐ ܕܒܼܚ ܢܦ̇ܫܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ( ܪܘܗܢܝ) ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܥܠ ܗܕܡܐ ܕܒܼܚ ܢܦ̇ܫܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ  ܢܫܪܬܐ ܟܝܘܝ ܥܠ ܡܫܝܢܐ ܕܗܕܡܐ ܕܢܛܪ- ܬܚܘܡܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܘ ܥܒܼܘܕܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ  ܩܛܘܠܐ̈ ܘ ܕܫܡܢ ܕܡܠܬ ܕܐܝܪܢ.

ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 24 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܐܫ- ܙܗܕܐܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܐܝܪܢ . ܢܫܪܬܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܚܕ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘܗ̇ ܗܕܡܐ ܕܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ 27 ܓܢܬܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ ܘ 13 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید