پنج شنبه, 25 بهمن 1397 11:46

ܙܪܝܦ: ܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܘ ܫܒܼܝܘܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܥܡ ܟܢܘܫܝܐ ܙܝܦܢܐ ܕܘܪܫܘ

ܙܪܝܦ: ܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܘ ܫܒܼܝܘܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܥܡ ܟܢܘܫܝܐ ܙܝܦܢܐ ܕܘܪܫܘ

ܙܪܝܦ: ܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܘ ܫܒܼܝܘܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܥܡ ܟܢܘܫܝܐ ܙܝܦܢܐ ܕܘܪܫܘ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ  ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܘ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܗܕܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܪܒܪ ܥܡ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܘܪܫܘ ܒܐܬܪܐ ܕܠܗܣܬܢ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܢܫܠܬܢܬܐ ܘ ܐܝܬ ܚܕ ܚܘܪܙܐ ܘ ܡܪܝܙܬܐ ܒܝܠ ܕܝܗ. ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܥܝ ܥܕܢܐ ܕܐܘܦ ܒܠܗܣܬܢ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܘܪܫܘ ܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ.

ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 24 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܐܫ- ܙܗܕܐܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܐܝܪܢ . ܢܫܪܬܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܚܕ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘܗ̇ ܗܕܡܐ ܕܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ 27 ܓܢܬܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ ܘ 13 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید