جمعه, 26 بهمن 1397 11:50

ܕܘܢܝܐ ܒ24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܡܚܒܪܬܐ ܕܓܪܕܝܢ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܙܒܘܢ ܝܘܪܘܦ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܘܪܫܘ

ܓܪܕܝܢ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܙܒܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܒܟܢܘܫܝܐ ܐܡܪܟܝܐ ܕܘܪܫܘ.

ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܢܐ̈: ܡܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 86 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܒܘܚܪܢ ܕܣܘܪܝܐ

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ86 ܐܠܦܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܪܗܛܐ ܕܚܘܦܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ 2015 ܗܠ ܐܕܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܗܘܐܝܢܐ̈ ܒܪܗܛܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܕܪܘܩܒܼܠ ܬܪܘܪܝܣܬܐ .

ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ

ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

ܡܫܪܪܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܙܘܙܢܝܐ ܘ ܡܨܥܝܐ ܠܙܡ  ܒܝܕ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܕܥܬܝܕ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ

ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܒܐ ܝܪܚܐ ܣܦܪܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܠܡܢ ܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܦܨܠܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܘ ܡܨܥܝܐ̈ ܠܙܡ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܬܓܪܝܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ.

ܝܣܘܪܐ ܐܠܟܢܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܓܝܣܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ

ܥܠ ܒܢܝܕ ܚܕ ܚܒܪܐ ܘ ܒܦܟܪܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܥܠܝܐ ܒܩܨܪܐ ܚܘܪܐ  ܐܡܪܟܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܝܣܘܪܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܘ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ  ܘ ܛܠܒܬܐ ܡܢܗ ܝܠܗ ܠܐ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕܡܕܪܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܗܘܝ ܣܢܕܢܐ ܕܚܘܘܐܢ ܓܘܒܼܝܕܘ ܡܗܕܝܢܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܓܘܒܼܝܕܘ ܝܠܗ ܗܘ ܦܪܨܘܦܐ ܕܓܢܗ ܩܪܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܙܘܢܢܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܪܒܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܦܝܫܠܗ ܣܢܝܕܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܘ ܗܝܓܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܙܘܢܐ ܘ ܕܘܟܐ ܕܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܘ ܟܝܡ

ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܟܝܡ ܓܻܘܢ ܐܘܢ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܝܪܚܐ ܕܩܐܡ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܢܘܝ ܐܪܫܟܻܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܘܝܬܢܡ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید