یکشنبه, 28 بهمن 1397 11:58

ܙܪܝܦ̇ - 2 ܟܢܘܫܝܐ ܕܘܪܫܘ ܘ ܡܘܢܝܚ ܝܗܘܐ ܡܚܙܝܢܐ ܕܢܦܫܢܝܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܩܠܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ

ܙܪܝܦ̇ - 2 ܟܢܘܫܝܐ ܕܘܪܫܘ ܘ ܡܘܢܝܚ ܝܗܘܐ ܡܚܙܝܢܐ ܕܢܦܫܢܝܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܩܠܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ

ܙܪܝܦ̇ - 2 ܟܢܘܫܝܐ ܕܘܪܫܘ ܘ ܡܘܢܝܚ ܝܗܘܐ ܡܚܙܝܢܐ ܕܢܦܫܢܝܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܩܠܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܘܢܝܚ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܩܠܐ ܕܐܠ ܡܢܐܪ ܕܒܝܪܘܬ  ܐܡܪܗ: 2 ܟܢܘܫܝܐ ܕܘܪܫܘ ܘ ܡܘܢܝܚ ܝܗܘܐ ܡܚܙܝܢܐ ܕܢܦ̇ܫܢܝܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܩܠܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ  ܙܪܝܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܘ ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܣܙܓܪܢܐ ܥܡ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ . ܡܝܟ ܦܢܣ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕܘܪܫܘ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܗ  ܦܠܛܝ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܕܐܗܐ ܛܠܒܬܐ ܠܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܩܒܠܬܐ ܒܝܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ.  ܒܐܗܐ ܝܣܘܪܐ

ܗܝܟܘ ܡܐܣ ܘ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܠܡܢ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܡܘܢܝܚ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܡܫܰܟܻܚܬܐ ܕܐܘܪܚܬܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܝܡܢ.

 ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܐܝܟܘ ܡܐܣ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܠܡܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܕܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ. ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦ ܦܝܫܠܞ ܗܘܓܝܬܐ ܥܠ ܝܣܘܪܐ ܕܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ ، ܡܨܥܝܐ ܠܙܡ ܩܐ ܗܕܪܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ؛ ܟܬܪܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܟܬܪܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܝܡܢ  ܘ ܐܦܩܢܣܬܢ. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید