دوشنبه, 29 بهمن 1397 11:51

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܘ ܣܢܕܝܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ :ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܙܪܙܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕܬܚܘܬ ܝܡܐ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܘ ܣܢܕܝܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ :ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢ  ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܙܪܙܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕܬܚܘܬ ܝܡܐ

 

ܬܚܠܘܦܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܘ ܣܢܕܝܬܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܠܦܐ ܬܚܘܬ ܝܡܝܬܐ ܕܦ̇ܐܬܗ (فاتح) ܝܠܗ ܛܘܦܣܐ ܡܬ ܚܙܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܘܦ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܕܨܢܥܐ ܘ ܗܓܝܬܐ . ܐܠܦܐ ܬܚܘܬ ܝܡܝܬܐ ܟܻܡ ܡܘܢܬܝܬܐ ܘ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܦܝܫܠܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ ܩܐ ܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ. ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܙܕܝܠܗ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢ 11 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܙܪܙܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕܬܚܘܬ ܝܡܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید