چهارشنبه, 01 اسفند 1397 13:02

ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ

ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ

ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ

ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܙܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܡܚܝܕܬܐ ܥܠ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ. ܝܗܒܼܢܐ ܕܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܠܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܗܘܐ  ܩܝܘܡܐ ܘ  ܩܝܘܡܐ ܙܐ ܝܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܩܠܐ ܡܪܝܡܢܐ . ܢܝܫܐ ܡܢ ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܗܐ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ ܕ ܒܦܠܪܡܘ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܬܠܝܐ  ܝܠܗ ܡܙܝܕܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ ܘ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܡܪܐ ܕܪܐܙܐ ܒܬܒܼܝܠ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید