پنج شنبه, 02 اسفند 1397 11:39

ܬܪܡܦ: ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܐܘܢ ܒܗܢܘܝ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܐًܚܪܝܬܐ

ܬܪܡܦ: ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܐܘܢ  ܒܗܢܘܝ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܐًܚܪܝܬܐ

ܬܪܡܦ: ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܐܘܢ  ܒܗܢܘܝ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܐܚܪܝܬܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܠܐ ܝܠܗ ܬܚܡܢܘܐ ܠܐܗܐ  ܕܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܐܘܢ ܒܕ ܗܘܝܐ ܬܦܩܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ . ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ  ܐܘܢ ܘ ܬܪܡܦ ܡܘܡܟܘܢ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܗܢܘܝ ܕܐܬܪܐ ܕܘܝܬܢܐܡ. ܬܪܡܦ ܐܡܪܗ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ ܕܐܢܐ̈ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܒܕܥܬܝܕ ܙܐ.

 ܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦ ܡܘܙܝܕܠܗ : ܡܚܘܒܐ ܝܘܢ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܦܝܫܝ ܫܩܝܠܐ ܐܝܢܐ ܓܪܟ ܚܙܚ̈̇ ܝܐܪܒ ܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܒܫܩܠܐ ܝܠܗ ܦܨܘܥܝܬܐ̈ ܡܫܝܡܢܐ ܒܘܬ ܓܻܡܥܝܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܓܢܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید