جمعه, 03 اسفند 1397 19:11

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܠܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܠܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܟܡܝܘܬܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܪܚܐ ܕܕܝ( ܙ̇ܢܒܼܝܗ) ܝܗܘܐ ܙܘܕܐ ܡܢ ܐܢܕܙܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܣܦܪܬܐ

 ܪܘܝܬܪܙ ܒܚܕܐ ܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܪܚܐ ܕܕܝ( ܙ̇ܢܒܼܝܗ) ܝܗܘܐ ܙܘܕܐ ܡܢ ܐܢܕܙܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܣܦܪܬܐ.ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܘܫܬܪܝܐ̈ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܕܫܩܝܠܐ ܝܢܐ̈ ܦܣܣܐ ܕܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܙܝܕܐ ܝܢܐ ܠܟܡܝܘܬܐ ܕܙܒܼܢܬܐ ܕܓܢܗ̇. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܐܘܦ ܡܙܝܕܐ ܝܠܗ ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ( ܦ̇ܘܪܝܗ) ܙܐ ܒܦܨܠܐ ܡܨܥܝܐ ܐܝܪܢ ܙܘܒܢܬܐ ܝܠܗ 1 ܡܠܝܘܢ 250 ܐܠܦܐ ܒܘܫܟܐ ܘ ܝܪܚܐ ܕܕܝ ܙܐ ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ ܝܗܘܐ 1 ܡܠܝܘܢ 250 ܗܠ 1 ܡܠܝܘܢ 300 ܐܠܦܐ ܒܘܫܟܐ.

ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܕܐܝܪܢ

ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 24 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܐܫ- ܙܗܕܐܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܐܝܪܢ . ܢܫܪܬܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܚܕ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘܗ̇ ܗܕܡܐ ܕܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ 27 ܓܢܬܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ ܘ 13 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید