جمعه, 03 اسفند 1397 19:13

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈

ܝܘܢܝܣܦ̇: 11 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ̈ ܒܝܡܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܬܐ ܢܫܝܬܐ ܘ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܙܐ

ܡܕܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܨܒܝܐ̈ ܘ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܐܣܝܪܐ ܠܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ( ܝܘܢܝܣܦ̇) ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܐ: 11 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ̈ ܒܝܡܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܬܐ ܢܫܝܬܐ ܘ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܙܐ ܐܗܐ ܗܝܪܬܐ ܓܪܟ ܗܘܝܐ.

ܬܪܡܦ: ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܐܘܢ  ܒܗܢܘܝ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܐܚܪܝܬܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܠܐ ܝܠܗ ܬܚܡܢܘܐ ܠܐܗܐ  ܕܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܐܘܢ ܒܕ ܗܘܝܐ ܬܦܩܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ . ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ  ܐܘܢ ܘ ܬܪܡܦ ܡܘܡܟܘܢ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܗܢܘܝ ܕܐܬܪܐ ܕܘܝܬܢܐܡ. ܬܪܡܦ ܐܡܪܗ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ ܕܐܢܐ̈ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܒܕܥܬܝܕ ܙܐ.

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܡܟܡܠܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܚܘܡܢܝܐ ܥܡ ܡܟܙܝܟ

ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܚܝܠܢܐ ܕܐܝܬ ܒܝܠ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܡܘܢܓܪܗ ܘ ܣܢܐ ܕܐܬܪܐ ܬܪܡܦ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܕܬܘܥܝܬܪ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܟܡܠܬܐ ܕܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܚܘܡܢܝܐ  ܕܡܟܙܝܟ.

ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ

ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܐܢܐ̈ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܙܐ ܝܢܐ̈ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܩܘܘܡܐ ܒܒܛܘܡܝܐ ܓܙܪܬܐ ܕܟܪܝܡܗ ܒܫܢܰܬܐ ܕ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید