جمعه, 24 اسفند 1397 18:29

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ  ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ( ܪܘܗܢܝ) ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܥܠ ܗܕܡܐ ܕܒܼܚ ܢܦ̇ܫܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ  ܢܫܪܬܐ ܟܝܘܝ ܥܠ ܡܫܝܢܐ ܕܗܕܡܐ ܕܢܛܪ- ܬܚܘܡܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܘ ܥܒܼܘܕܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ  ܩܛܘܠܐ̈ ܘ ܕܫܡܢ ܕܡܠܬ ܕܐܝܪܢ.

ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 24 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܐܫ- ܙܗܕܐܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܐܝܪܢ . ܢܫܪܬܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܚܕ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘܗ̇ ܗܕܡܐ ܕܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ 27 ܓܢܬܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ ܘ 13 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈.

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ( ܪܘܗܢܝ) ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܥܠ ܗܕܡܐ ܕܒܼܚ ܢܦ̇ܫܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ  ܢܫܪܬܐ ܟܝܘܝ ܥܠ ܡܫܝܢܐ ܕܗܕܡܐ ܕܢܛܪ- ܬܚܘܡܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܘ ܥܒܼܘܕܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ  ܩܛܘܠܐ̈ ܘ ܕܫܡܢ ܕܡܠܬ ܕܐܝܪܢ.

ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 24 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܐܫ- ܙܗܕܐܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܐܝܪܢ . ܢܫܪܬܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܚܕ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘܗ̇ ܗܕܡܐ ܕܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ 27 ܓܢܬܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ ܘ 13 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈.

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ( ܪܘܗܢܝ) ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܥܠ ܗܕܡܐ ܕܒܼܚ ܢܦ̇ܫܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ  ܢܫܪܬܐ ܟܝܘܝ ܥܠ ܡܫܝܢܐ ܕܗܕܡܐ ܕܢܛܪ- ܬܚܘܡܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܘ ܥܒܼܘܕܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ  ܩܛܘܠܐ̈ ܘ ܕܫܡܢ ܕܡܠܬ ܕܐܝܪܢ.

ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܐܫ- ܙܗܕܐܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܐܝܪܢ . ܢܫܪܬܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܚܕ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘܗ̇ ܗܕܡܐ ܕܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ  ܓܢܬܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ ܘ ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈.

ܬܦܩܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܥܡ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܣܝܣܬܢܝ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܣܝܣܬܢܝ ܡܗܕܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܫܝܥܝܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܓܻܦ̇.

 ܪܘܗܢܝ ܒܚܕ ܚܙܘܩܝܐ 3 ܝܘܡܝܐ ܝܠܗ ܒܥܪܩ ܘ ܒ2 ܝܘܡܢܐ̈ ܩܕܰܡܝܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܫܛܪܐ ܘ ܟܬܒܼ- ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ

ܙܪܝܦ̇ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܕܝܢ ܒܚܬܡܐ ܝܠܗ̇

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܟܬܒܼܠܗ ܐܙܢܣ ܪܒܐ ܓܗܐ ܡܫܘܪܪܬܐ ܝܰܠܗ̇ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ  ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܬܡܐ ܝܠܗ . ܙܪܝܦ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܩܐ ܐܝܪܢ ܘ ܡܚܦܠܬܐ ܕܕܝܗ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ. ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ - ܥܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܐܡܢܘ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ

ܡܩܪܒܼܬܐ ܕܕܫܢܐ ܕܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܩܐ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܕܩܘܕܣ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܼܐ  ܕܕܫܢܐ ܕܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܩܐ  ܣܪܕܐܪ ܩܣܡܝ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܕܩܘܕܣ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ.

ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید