یکشنبه, 26 اسفند 1397 10:06

ܬܪܡܦ ܬܘܣܠܡܠܗ ܩܡ ܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܓܢܗ

ܬܪܡܦ ܬܘܣܠܡܠܗ ܩܡ ܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܓܢܗ

ܬܪܡܦ ܬܘܣܠܡܠܗ ܩܡ ܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܓܢܗ

ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ( ܟܘܢܓܪܗ) ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܰܬܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܒܟܘܢܓܪܗ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܟܠܝܬܐ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܦ̇ܕܪܐܠ ܕܐܡܪܟܐ. ܢܢܣܝ ܦܠܘܣܝ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܐ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܒܚܕܐ ܟܬܒܼܐ  ܩܐ ܬܪܡܦ  ܘ ܐܡܪܗ̇ ܗܠ ܦܬܚܬܐ ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܕܦ̇ܕܪܐܠ ܠܝܬܠܗ ܦܣܣܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܟܘܢܓܪܗ ( ܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ). ܐܘܚܕܢܐ ܕܦܕܪܐܠ ܡܢ ܣܝܩܘܡܬ ܕܒܕܣܡܒܪ ܒܥܠܬܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ  ܒܝܠ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܘ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ  ܒܘܬ ܬܘܪܨܐ ܕܓܘܕܐ ܕܡܟܙܝܟ  ܟܠܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܫܘܠܐ .ܒܚܘܬܡܐ ܬܪܡܦ ܩܡ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܬܘܨܠܡܠܗ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܒܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ( ܡܘܬܒܼܐ ܓܩܝܘܡܐ)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید