دوشنبه, 27 اسفند 1397 17:55

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܐܠܟܢܣܢܕܪ ܦ̇ܢܕܪ ܒܝܠܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܓܻܠܬܐ ܐܠܡܢܝܬܐ ܛܠܒܠܗ̇ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ.

ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܝܗܘܐ ܥܡ ܡܓܼܠܬܐ ܐܠܡܢܝܬܐ ܕܕܝ ܘܘܠܬ ܘ ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܠܐ ܓܪܟ ܗܘܐ ܪܩܕܢܐ ܒܟܠܝ ܚܕ ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܘܦ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید