پنج شنبه, 01 فروردين 1398 20:08

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܝܕ ܗܘܝܐ ܫܢܰܬܐ ܕܦܪܣܬܐ̈

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ  ܝܕ ܗܘܝܐ ܫܢܰܬܐ ܕܦܪܣܬܐ̈

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ  ܝܕ ܗܘܝܐ ܫܢܰܬܐ ܕܦܪܣܬܐ̈

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ ܦܘܩܕܠܘܢ: ܐܢܐ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܝܠܗ ܫܢܰܬܐ ܕܓܙܡܝܬܐ ܠܐ ܝܗܘܢ ܩܒܘܠܘܗ̇ ܐܢܐ ܐܝܬܠܝ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܝܠܗ̇ ܫܢܰܬܐ ܕܦܪܣܬܐ̈  ܫܢܰܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ  ܘ ܫܢܰܬܐ ܕܦܘܬܚܐ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܦܘܩܕܠܘܢ ܐܕܝܘܡ ܕܫܡܢ ܒܠܝܓܐ ܝܠܗ ܒܦܠܫܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܕܝܢ  ܘ ܐܚܢܢ ܓܪܟ ܒܐܗܐ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܫܡܢ ܗܘܚ ܩܪܡܢܐ  ܘ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܙܐ ܒܕ ܗܘܚ ܡܢܬܝܢܐ ܒܐܗܐ ܦܠܫܐ. ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܠܝܢܬܐ ܛܠܒܬܐ ܕܕܝ ܡܢ ܟܠܝ ܥܒܼܘܕܐ ܒܐܬܪܐ ܝܠܗ ܠܐ ܐܚܟܻܝ ܟܘܬܫܐ ܩܘܡܐ ܐܘܦ ܝܠܗ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܕܫܡܢ. ܘ ܒܚܝܠܐ ܆ܐܠܗܐ ܒܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܒܕ ܗܘܚ ܡܢܬܝܢܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید