پنج شنبه, 01 فروردين 1398 20:17

ܦܪܫܬܐ ܕܫܡܐ ܚܕܬܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܦܪܫܬܐ ܕܫܡܐ ܚܕܬܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܦܪܫܬܐ ܕܫܡܐ ܚܕܬܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܦܪܫܬܐ ܕܫܡܐ ܚܕܬܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܪܐ.

 ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܐܝܟ ܡܚܫܚܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܗܘܐܠܗ̇ ܒܫܡܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ.

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ ܦܘܩܕܠܘܢ: ܐܢܐ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܝܠܗ ܫܢܰܬܐ ܕܓܙܡܝܬܐ ܠܐ ܝܗܘܢ ܩܒܘܠܘܗ̇ ܐܢܐ ܐܝܬܠܝ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܝܠܗ̇ ܫܢܰܬܐ ܕܦܪܣܬܐ̈  ܫܢܰܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ  ܘ ܫܢܰܬܐ ܕܦܘܬܚܐ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܦܘܩܕܠܘܢ ܐܕܝܘܡ ܕܫܡܢ ܒܠܝܓܐ ܝܠܗ ܒܦܠܫܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܕܝܢ  ܘ ܐܚܢܢ ܓܪܟ ܒܐܗܐ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܫܡܢ ܗܘܚ ܩܪܡܢܐ  ܘ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܙܐ ܒܕ ܗܘܚ ܡܢܬܝܢܐ ܒܐܗܐ ܦܠܫܐ. ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܠܝܢܬܐ ܛܠܒܬܐ ܕܕܝ ܡܢ ܟܠܝ ܥܒܼܘܕܐ ܒܐܬܪܐ ܝܠܗ ܠܐ ܐܚܟܻܝ ܟܘܬܫܐ ܩܘܡܐ ܐܘܦ ܝܠܗ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܕܫܡܢ. ܘ ܒܚܝܠܐ ܆ܐܠܗܐ ܒܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܒܕ ܗܘܚ ܡܢܬܝܢܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید