جمعه, 02 فروردين 1398 21:26

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪ̈ܐ- ܦܟܪܬܐ ܓܕܡܬܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪ̈ܐ- ܦܟܪܬܐ ܓܕܡܬܐ

ܦܪܫܬܐ ܕܫܡܐ ܚܕܬܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܦܪܫܬܐ ܕܫܡܐ ܚܕܬܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܪܐ.

 ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܐܝܟ ܡܚܫܚܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܗܘܐܠܗ̇ ܒܫܡܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ.

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ ܦܘܩܕܠܘܢ: ܐܢܐ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܝܠܗ ܫܢܰܬܐ ܕܓܙܡܝܬܐ ܠܐ ܝܗܘܢ ܩܒܘܠܘܗ̇ ܐܢܐ ܐܝܬܠܝ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܝܠܗ̇ ܫܢܰܬܐ ܕܦܪܣܬܐ̈  ܫܢܰܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ  ܘ ܫܢܰܬܐ ܕܦܘܬܚܐ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܦܘܩܕܠܘܢ ܐܕܝܘܡ ܕܫܡܢ ܒܠܝܓܐ ܝܠܗ ܒܦܠܫܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܕܝܢ  ܘ ܐܚܢܢ ܓܪܟ ܒܐܗܐ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܫܡܢ ܗܘܚ ܩܪܡܢܐ  ܘ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܙܐ ܒܕ ܗܘܚ ܡܢܬܝܢܐ ܒܐܗܐ ܦܠܫܐ. ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܠܝܢܬܐ ܛܠܒܬܐ ܕܕܝ ܡܢ ܟܠܝ ܥܒܼܘܕܐ ܒܐܬܪܐ ܝܠܗ ܠܐ ܐܚܟܻܝ ܟܘܬܫܐ ܩܘܡܐ ܐܘܦ ܝܠܗ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܕܫܡܢ. ܘ ܒܚܝܠܐ ܆ܐܠܗܐ ܒܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܒܕ ܗܘܚ ܡܢܬܝܢܐ̈.

ܪܘܗܢܝ ܒܐܓܪܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܘܪܟܻܠܗ̇ ܠܫܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ ( ܢܘܪܘܙ) ܩܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕ98 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ

ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ  ܒܐܓܪܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܘܪܟܻܠܗ̇ ܠܫܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ ( ܢܘܪܘܙ) ܩܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕ98 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܩܐ ܟܠܝܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܗܝܕܐ ܛܠܒܠܗ ܡܢܬܝܬܐ ܘ ܪܘܡܪܡܐ ܒܐܗܐ ܫܢܰܬܐ.

ܐܙܕܘܬܐ ܕ4 ܓܢܬܐ ܡܢ ܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈

 ܗܘܐܠܘܢ̈ ܐܙܕ 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܕܝܗܘܐ ܪܐܣܝܪܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܕܫܢܐ ܩܐ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید