ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
جمعه, 01 فروردين 1399 13:13

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܫܢܰܬܐ ܕ1399 ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܒܫܡܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܒܡܦܪܝܬܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܫܢܰܬܐ ܕ1399 ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܒܫܡܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܒܡܦܪܝܬܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܫܢܰܬܐ ܕ1399 ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܒܫܡܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܒܡܦܪܝܬܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܐ  ܫܢܰܬܐ ܕ1399 ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܒܫܡܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܒܡܦܪܝܬܐ. ܡܥܠܝܘܬܗ ܦܘܩܕܠܘܢ̈ ܒܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܟܻܘ ܚܕ ܡܠܬ ܒܪܗܬܘܬܐ  ܠܐ ܝܠܗ ܥܒܼܪܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ  ܓܪܟ ܚܕ ܒܐܣܪܐ ܦܠܚܚܗܠ ܕܡܦܪܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܗܘܝܐ ܒܗܝ ܕܘܟܐ ܕܡܬܒܼܐ ܟܐܪ ܡܣܝܡܢܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܐ.

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܥܣܩܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܐܝܢܐ ܐܢܐ̈ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܐܘܦ ܗܘܝܐ ܝܢܐܗ ܣܒܒ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܐܬܪܐ ܘ ܐܗܐ ܙܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܡܢܬܝܬܐ ܒܡܦܪܝܬܐ ܓܘܝܬܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܬܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܐܩܢܘܝܬܐ ܘ ܐܬܪܝܬܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید