شنبه, 02 فروردين 1399 20:42

ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ

ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ

ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ

ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ . ܣܪܓܝ ܪܝܒܟܘܦ̃ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܬܪܝܢܐ ܒܣܗܡܐ ܕܦܠܚܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ 

ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید