ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 19 فروردين 1399 13:19

ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ: ܩܨܪܐ ܕܐܠܝܙܗ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܢܕܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܘ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ: ܩܨܪܐ ܕܐܠܝܙܗ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܢܕܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܘ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ: ܩܨܪܐ ܕܐܠܝܙܗ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܢܕܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܘ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܘ ܐܡܢܘܥܠ ܡܟܪܘܢ ܩܨܪܐ ܕܐܠܝܙܗ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܢܕܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܘ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܘ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܢܘܩܙܐ.

ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܠܘܦ̇ܝܓܪܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܟܬܒܼܠܗ̇: ܒܪܠܝܢ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܦܪܢܣܐ ܐܠܡܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܒܚܘܬܡܐ ܕܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ ܫܘܕܪܘܢ̈ ܠܡܨܥܝܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܝܢܣܬܟܣ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید