ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399 11:31

ܟܘܬܫܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܙܓܕܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

 ܟܘܬܫܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܙܓܕܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

ܟܘܬܫܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܙܓܕܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

ܚܠܢܬܐ ܘ ܙܝܕܬܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܕܐܝܬ ܒܝܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܟܻܝܢ  ܒܘܬ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܕܘܝܢܐ ܐܘܦ ܓܪܫܠܗ ܠ ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܐܘܦ ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܗܘܐܠܗ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܗܝܪܬܐ  ܩܐ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ.

 ܟܻܝܢ ܐܡܪܐ ܝܠܗ̇  ܐܡܪܟܐ ܓܪܟ ܗܘܝܐ ܒܬܰܪ ܦܪܩܬܐ ܕܓܢܗ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܓܙܝܡܐ ܡܢ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܘ ܡܬܒܼܐ ܡܪܙܐ ܠܦܠܚܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ  ܘ ܛܥܠܝܬܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ.

 ܐܡܪܟܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ ܘ ܡܘܬܢܐ̈ ܡܢ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܝܠܗ ܒܕܪܓܻܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܕܘܢܝܐ  ܘ ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܼܪ ܟܻܠܘܫܐ ܝܠܗ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ  ܡܥܝܕܐ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܒܘܬ ܦܪܣܬܐ ܘ ܙܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܥܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید