ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
جمعه, 02 خرداد 1399 12:21

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ: ܘܠܝܬܐ ܟܻܡ ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܕܠܐ ܫܒܼܩܚ ܩܣܬ ܕܦܠܣܬܝܢ ܦܝܫܐ ܡܘܢܫܝܬܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ: ܘܠܝܬܐ ܟܻܡ ܐܢܢܩܝܬܐ  ܝܠܗ ܕܠܐ ܫܒܼܩܚ ܩܣܬ ܕܦܠܣܬܝܢ ܦܝܫܐ ܡܘܢܫܝܬܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ: ܘܠܝܬܐ ܟܻܡ ܐܢܢܩܝܬܐ  ܝܠܗ ܕܠܐ ܫܒܼܩܚ ܩܣܬ ܕܦܠܣܬܝܢ ܦܝܫܐ ܡܘܢܫܝܬܐ

 

ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܢܠܝܢ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܦܘܩܕܠܘܢ̈: ܦܠܘܛܝܩܐ ܓܘܪܐ ܕܡܫܬܐܩܠܢܘܬܐ ܘ ܨܗܝܘܢܝܙܡ  ܝܠܗ ܡܒܨܪܬܐ ܕܓܘܢܐ ܕܩܣܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܒܕܘܢܝܬܐ  ܘ ܘܠܝܬܐ ܟܻܡ ܐܢܢܩܝܬܐ ܕܝܠܗ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܐܗܐ ܚܝܢܬܟܪܘܬܐ  ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ  ܦܠܘܛܝܩܝܐ  ܘ ܣܦܪܝܐ ܕܕܫܡܢ ܒܓܘܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ.

مقام معظم رهبری: فوری‌ترین وظیفه، مبارزه با خیانت کمرنگ کردن مسأله فلسطین استܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܢܠܝܢ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܦܘܩܕܠܘܢ̈: ܦܠܘܛܝܩܐ ܓܘܪܐ ܕܡܫܬܐܩܠܢܘܬܐ ܘ ܨܗܝܘܢܝܙܡ  ܝܠܗ ܡܒܨܪܬܐ ܕܓܘܢܐ ܕܩܣܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܒܕܘܢܝܬܐ  ܘ ܘܠܝܬܐ ܟܻܡ ܐܢܢܩܝܬܐ ܕܝܠܗ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܐܗܐ ܚܝܢܬܟܪܘܬܐ  ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ  ܦܠܘܛܝܩܝܐ  ܘ ܣܦܪܝܐ ܕܕܫܡܢ ܒܓܘܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ.،

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ  ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܘܝܕܥܘ  ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ ܦܘܩܕܠܘܢ̈: ܐܕܝܘܡ ܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ، ܚܕܐ ܝܘܡܐ ܕܐܝܟ ܛܠܒܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܡܝܢܝ  ܦܝܫܠܗ ܪܫܝܡܐ. ܐܗܐ ܡܚܫܚܬܐ ܝܗܘܐ ܒܢܝܫܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܥܡܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܬܒܼܝܠ ܘ ܡܠܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܩܘܒܠܘܢ̈ ܠܐܗܐ ܝܘܡܐ ܘ ܢܝܫܐ ܙܐ ܗܘܐܠܗ̈ ܡܪܡܬܐ ܕܐܬܐ ܕ ܡܠܬ ܬܚܘܬ ܙܠܘܡܝܐ  ܦܠܣܬܝܢ ܗܠ ܫܩܠܬܐ ܕܗܩܘܬܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید