دوشنبه, 09 تیر 1399 23:30

ܐܝܪܢ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܡܪܐ ܕܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܒܼܒܼܐ̈

ܐܝܪܢ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܡܪܐ ܕܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܒܼܒܼܐ̈

ܙܪܝܦ̇ ܒܚܕܐ ܬܘܥܝܬ ܘ ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܟܬܒܼܠܗ ܐܝܪܢ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܡܪܐ ܕܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܒܼܒܼܐ̈ ܘ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܩܐ ܦܢܝܬܐ

 ܒܝܘܡܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܝܐܕܝܢ، ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܗ: ܐܚܢܢ ܩܒܘܠܐ ܝܘܚ ܠܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ. ܗܘ ܐܘܦ  ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܕܐܬܪܗ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܫܪܬ ܕܐܝܪܢ ܓܪܫܐ ܡܪܙܐ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܫܓܼܘܫܝܐ ܒܦܢܝܬܐ  ܘ ܠܐ ܗܘܝܐ ܣܢܕܢܬܐ ܕܓܘܕ̈ܐ ܦܪܝܫܐ ܓܝܣܝܐ ܙܐ ܒܦܢܝܬܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید