دوشنبه, 09 تیر 1399 23:31

ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܚܘܪܙܐ ܕܢܬܢܝܗܘ ܒܘܬ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܓܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܝܠܗ ܕܫܕܫܢܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܘ ܩܢܘܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ

ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܚܘܪܙܐ ܕܢܬܢܝܗܘ ܒܘܬ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܓܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܝܠܗ ܕܫܕܫܢܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܘ ܩܢܘܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ

ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܐܡܪܗ: ܚܘܪܙܐ ܕܢܬܢܝܗܘ ܒܘܬ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܓܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܝܠܗ ܕܫܕܫܢܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܘ ܩܢܘܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐܡܪܗ:ܐܢ ܗܘܐ ܢܨܝܚܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܣܗܡܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܥܠ ܐܦܪܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

 ܢܬܢܝܗܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗܐܝܬܠܗ ܚܕ ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܒܘܬ ܒܢܝܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܒܪܓܼܘܠܐ ܕܐܘܪܕܘܢ  ܘ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܒܕ ܦܐܫ ܝܗܒܼܐ ܩܐ ܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ.

 ܗܠ ܐܕܝܐ ܪܒܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܡܘܗܟܡܐ ܝܢܐ ܠܐܗܐ ܬܘܢܝܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید