دوشنبه, 09 تیر 1399 23:33

ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ - ܫܚܠܦܢܬܐ

 ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ - ܫܚܠܦܢܬܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܐܡܪܗ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܦܘܬܝܢ ܝܗܘܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ  ܥܡ ܪܫ ܫܔܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܐܢܟܪܐ.

ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܘܠܕܝܡܪ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ  ܡܢ ܩܡ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܝܰܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ، ܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܐܢܟܪܐ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܘ ܚܕ ܡܢ ܩܣܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܕܝܗ̇ ܝܗܘܐ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܒܢܟܐ  ܒܝܠ  ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܐܒ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܣܘܥܝܦ̇ܬ.

  ܪܘܗܢܝ ܘ ܦܘܬܝܢ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ  ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܝܣܘܪܐ̈  ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܘ ܐܡܪܘܢ̈ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܥܨܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܩܒܝ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܙܘܙܐ ܕܓܢܗ ܒܝܣܘܪܐ̈ ܬܓܪܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید