سه شنبه, 10 تیر 1399 10:48

ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܢܬܢܝܗܘ ܘ ܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܒܛܢܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ

ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܢܬܢܝܗܘ ܘ ܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܒܛܢܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ

ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܢܬܢܝܗܘ ܘ ܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܒܛܢܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܥܡ ܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܒܛܢܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ.

ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܣܗܡܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܥܠ ܐܪܥܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ  ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܒܗܡܙܡܬܐ.

 ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܐܝܬܠܗ ܣܢܕܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ 30 ܡܢ ܡܐܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܡܙܝܕܠܗ̇ ܥܠ ܐܪܥܢܐ ܬܚܘܬ ܙܒܛܢܬܐ ܕܓܢܗ.

 ܢܬܢܝܗܘ ܡܘܚܒܪܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܬܝܕ.

 ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܝܠܗ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܕܘܪܐ ܕܬܪܡܦ ܕܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ 28 ܒܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ 2010.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید