جمعه, 10 مرداد 1399 22:26

ܢܢܣܝ ܦܠܘܣܝ: ܒܡܠܝܘܢܐ ܨܒܝܐ ܒܩܐܡ ܒܐܡܪܟܐ ܟܦܝܢܐ ܝܢܐ̈

ܢܢܣܝ ܦܠܘܣܝ: ܒܡܠܝܘܢܐ ܨܒܝܐ ܒܩܐܡ ܒܐܡܪܟܐ ܟܦܝܢܐ ܝܢܐ̈

ܢܢܣܝ ܦܠܘܣܝ: ܒܡܠܝܘܢܐ ܨܒܝܐ ܒܩܐܡ ܒܐܡܪܟܐ ܟܦܝܢܐ ܝܢܐ̈

 

ܢܢܣܝ ܦܠܘܣܝ، ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܡܘܟܪܬ ܕܡܘܬܒܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ - ܚܙܘܐ ܕܐܡ،ܐܣ، ܐܢ،ܒܝ، ܣܝ ܐܡܪܗ: ܒܩܐܡ ܒܥܠܬܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܕܐܝܬ ܒܝܠ ܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܘ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ  ܒܚܠܢܘܬܐ ܝܢܐ̈ ܢܓܪܢ.

 ܗܝ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܩܘܪܒܐ ܠ 150 ܐܠܦܐ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܐܡܪܟܐ ܒܝܪܚܐ ܐܰܚܪܝܐ ܚܕ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܒܝܬܐ ܕܓܢܗ ܝܗܒܼܘܗ ܝܢܐ ܡܢ ܐܝܕܐ  ܘ ܙܘܕܐ ܡܢ 4 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܙܐ ܕܒܼܝܩܐ ܝܢܐ̈ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ  ܐܚܢܢ ܐܢ ܒܥܒܒܐ ܒܘܚ̈ ܐܩܢܘܡܝܐ ܘ ܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܦܬܚܚܠܘܢ̈ ܥܨܝܐ ܝܘܚ ܗܘܚ ܩܪܡܢܐ ܩܡ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ. ܫܘܝܐ ܥܡ ܕܝܗ ܙܐ ܒܡܠܝܘܢܐ̈ ܨܒܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܟܦܝܢܐ ܝܢܐ̈  ܘ ܪܒܐ ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܡܨܥܝܬܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܙܘܙܐ ܕܒܝܬܐ ܕܬܝܒܼܐ ܝܢܐ̈ ܒܓܘܗ

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید