ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
پنج شنبه, 16 مرداد 1399 12:01

ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ

ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ

ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ

ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܠܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܫܘܪܪܗ̇،ܬܚܡܢܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܫܘܚܠܦܬܐ ܘ ܐܗܐ ܐܫܛܪܐ ܠܝܬܠܗ ܡܨܥܬܐ ܕܡܫܪܪܬܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ.

 ܒܩܪܒܢܬܐ ܠܥܕܢܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܘ ܡܒܛܠܬܐ ܕ ܬܚܪܡܬܐ ܙܝܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܟܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܠܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܚܬܡܬܐ ܕܐܗܐ ܬܚܪܡܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید