ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
پنج شنبه, 16 مرداد 1399 12:13

ܐܓܪܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܓܕܫܐ ܡܝܪܐ ܕܦܩܝܬܐ ܒܡܐܢܐ ܕܒܝܪܘܬ

ܐܓܪܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܓܕܫܐ ܡܝܪܐ ܕܦܩܝܬܐ ܒܡܐܢܐ ܕܒܝܪܘܬ

ܐܓܪܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܓܕܫܐ ܡܝܪܐ ܕܦܩܝܬܐ ܒܡܐܢܐ ܕܒܝܪܘܬ

ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܢ ܒܬܰܪ ܓܕܫܐ ܕܦܩܝܬܐ ܒܡܐܢܐ ܕܒܝܪܘܬ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܚܘܒܐ ܝܣܘܪܐ ܘ ܡܚܝܕܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܥܡܐ ܕܠܒܢܢ ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܒܐܓܪܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܬܝܬܐ ܝܠܗ: ܒܓܕܫܐ ܡܝܪܐ ܕܦܩܝܬܐ ܕܡܐܢܐ ܕܒܝܪܘܬ  ܕܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܘܚ ܒܕܦܢܐ ܕܥܡܐ ܡܘܚܒܐ ܕܠܒܢܢ. ܠܟܘܬܪܐ ܕܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܬܝܬܐ ܝܠܗ، ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܩܡ ܐܗܐ ܓܕܫܐ ܡܝܪܐ  ܝܠܗ ܚܕ ܣܗܡܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܡܢ ܛܪܦܐ ܕܗܒܼܢܝܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید