ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
یکشنبه, 19 مرداد 1399 12:25

ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܒܝܪܘܬ ܥܡ ܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܫܪܟܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈

ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܒܝܪܘܬ ܥܡ ܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܫܪܟܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈

 

 ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܒܝܪܘܬ ܥܡ ܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܫܪܟܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈

 

 

ܕܪܩܘܒܼܾܝܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠܬܓܼܡܐ ܕ14 ܒܡܐܪܣ ܒܫܪܟܬܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈  ܐܘܦ ܡܘܥܒܼܕܠܘܢ ܠܥܒܼܼܪܬܐ ܠܒܝܬ ܦܘܪܢܣܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܙܐ.

 

ܒܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ ܡܝܬܠܗ ܚܕ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܘܠܝܣ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܙܐ ܝܢܐ̈ 180 ܓܢܬܐ̈.

 

  ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܝܪܘܬ ܡܢ ܣܥܬܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗܘܐܠܗ ܚܩܠܐ ܕ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܝܢܐ ܕܪܩܘܒܼܾ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܘ ܐܘܦ ܦܩܝܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܩܘܘܡܠܗ̇ .ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܪܒ-ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܒܩܒܠܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܩܐܡ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܕܝܢܐ ܦܪܡܝܢܐ ܕܪܓܼܫܐ ܕܥܡܐ  ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܡܠܬ ܪܚܩܢܗ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܙܝܢܐ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ̈ ، ܒܝܬ ܦܘܪܢܣܐ ܘ ܟܠܢܐܝܬ ܐܢܝ ܕܝܢܐ ܥܕ ܡܠܬ ܘ ܐܘܚܕܢܐ.

 

ܒܣܥܬܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܚܕ ܡܢ ܐܢܒܪ ܕ ܡܠܘܐܐ ܝܩܕܢܐ ܒܡܐܢܐ ܕܒܝܪܘܬ ܩܘܘܡܠܗ̇ ܚܕܐ ܦܩܝܬܐ ܒܪܒܐ ܚܝܠܢܬܐ . ܒܐܗܐ ܐܢܒܪ ܐܝܬܗܘܐ 2 ܐܠܦܐ 700 ܬܘܢ ܢܬܪܐܬ ܐܡܘܢܝܘܡ.

 ܒܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܡܫܘܪܪܗ ܒܝܕ ܡܒܘܥܐ ܪܘܫܡܝܐ 158 ܓܢܬܐ̈ ܐܝܬ ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܙܘܕܐ ܡܢ 6 ܐܠܦܐ ܕܪܒܢܐ̈. ܐܗܐ ܣܢܕܬܐ ܗܘܐܠ̈ܚ ܠܐܒ ܡܗܟܡܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܕܩܘܘܡܐ ܝܠܗ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܥܗܕܝܐ ܙܐ.

  ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܪܝܢܐ ܐܙܢܣ ܕܗܪܝܬܐ ܘ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܫܘܠܐ ܩܐ ܨܚܘܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܐܢܪܘܘܐ) ܡܘܚܒܪܗ ܠܗܫܝܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܨܚܘܪܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܩܝܬܐ ܕܩܘܘܡܠܗ ܒܡܐܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܐܝܟܢܘܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܚܪܒܐ ܕܒܕ ܗܘܝܐ ܦܠܛܐ ܕܐܗܐ ܦܩܝܬܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید