ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
یکشنبه, 19 مرداد 1399 12:33

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܒܪܝܬܐ ܕܪܓܼܫܐ ܕܡܣܠܝܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܥܠ ܡܠܬܐ̈

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܒܪܝܬܐ ܕܪܓܼܫܐ ܕܡܣܠܝܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܥܠ ܡܠܬܐ̈

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܒܪܝܬܐ ܕܪܓܼܫܐ ܕܡܣܠܝܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܥܠ ܡܠܬܐ̈

ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܫܬܩܠܢܐ ܘ ܡܫܠܛܢܐ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܝܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܕܪܓܼܫܐ ܕܡܣܠܝܬܐ ܕܓܢܗ  ܥܠ ܡܠܬܐ̈ ܕܝܢܐ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܕܝܗ̤̈.

  ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܪܒܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܒܒܼܐ ܕܒܬܪ« ܐܘܝܘܬܐ ܡܢܚܦܢܬܐ ܕ1919 ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܬܘܥܝܬܪ ܦܘܩܕܠܘܢ̈: ܐܗܐ ܒܬܼ ܐܘܝܘܬܐ ܝܗܘܐ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܡܣܠܝܬܐ ܕܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܗܐ ܕܡܠܬ ܠܝܬܠܗ ܟܻܘ ܚܕ ܗܩܘܬܐ ܒܘܬ ܦܪܫܬܐ ܕܚܠܩܐ ܕܓܢܗ̇.

  ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ1919 ܘܣܘܩ ܐܠ ܕܘܠܗ  ܕܝܗܘܐ ܪܫܐ ܕܘܙܝܪܐ ܒܐܝܪܢ  ܘ ܠܘܪܕ ܟܪܙܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܙܘܢܐ ܒܒܪܝܬܫ  ܓܪܫܠܘܢ̈ ܛܪܢܐ ܥܠ ܒܬܪ« ܐܘܝܘܬܐ ܡܫܡܗܐ ܒ1919.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید