ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
یکشنبه, 23 شهریور 1399 12:02

ܡܐܙܠܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܡܐܙܠܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܡܐܙܠܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܥܡ ܡܫܪܝܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܘܠܝܣ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܥܠܘܠܢܐ̈ ܫܘܪܟܠܗ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓ.ܘܪܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܝܥܕܝܐ ܒܝܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

 ܒܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܒܕܦܢܐ ܕܡܠܬ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܒܢܝܫܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ.

 ܐܢܝ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܡܩܘܚܬܐ ܕܡܘܬܐ ܥܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܝܥܕܝܐ ܒܝܠ ܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܘ ܫܘܠܛܡܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܐܗܐ ܬܦܩܠܗ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܕܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید