ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
یکشنبه, 23 شهریور 1399 12:09

ܕܫܕܫܬܐ ܕܨܘܪ̈ܝܬܐ̈ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܗܟܝܡܐ̈ ܕܒܗܪܝܢ ܘ ܐܡܪܬ ܒܝܕ ܥܡܪ̈ܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܕܫܕܫܬܐ ܕܨܘܪ̈ܝܬܐ̈ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܗܟܝܡܐ̈ ܕܒܗܪܝܢ ܘ ܐܡܪܬ ܒܝܕ ܥܡܪ̈ܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܕܫܕܫܬܐ ܕܨܘܪ̈ܝܬܐ̈ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܗܟܝܡܐ̈ ܕܒܗܪܝܢ ܘ ܐܡܪܬ ܒܝܕ ܥܡܪ̈ܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܥܡܪܢܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ  ܕܘܫܕܫܠܘܢ̈ ܠܨܘܪܝܬܐ̈ ܕܗܟܝܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܗܪܝܢ ܘ ܐܡܪܬ  ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܒܝܪܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܗ ܝܥܕܝܐ ܒܝܠ ܐܢܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ

ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܥܡ ܡܫܪܝܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܘܠܝܣ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܥܠܘܠܢܐ̈ ܫܘܪܟܠܗ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓ.ܘܪܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܝܥܕܝܐ ܒܝܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

 ܒܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܒܕܦܢܐ ܕܡܠܬ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܒܢܝܫܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ.

 ܐܢܝ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܡܩܘܚܬܐ ܕܡܘܬܐ ܥܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܝܥܕܝܐ ܒܝܠ ܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܘ ܫܘܠܛܡܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܐܗܐ ܬܦܩܠܗ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܕܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید