چهارشنبه, 02 مهر 1399 13:51

ܒܘܝܢܐ ܕܦܪܢܣ ܐܢܓܠܣܬ ܘ ܐܠܡܢ ܥܡ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܒܘܝܢܐ ܕܦܪܢܣ ܐܢܓܠܣܬ ܘ ܐܠܡܢ ܥܡ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܒܘܝܢܐ ܕܦܪܢܣ ܐܢܓܠܣܬ ܘ ܐܠܡܢ ܥܡ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

 

ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܥܘܕܪܢܝܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ .ܦܠܛܬܐ ܚܕ ܓܒܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܫܘܪܪܗ: ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܝܠܗ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܗܘ ܐܘܦ ܪܡܙܠܗ̇ ܠܟܡܐ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܕܐܙܢܣ ܐܬܘܡܝܐ   ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܒܪܓܻܐܡ.

 

ܕܘܡܒܪܘ ܦ̇ܣܝܟܝܣ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

 

 

 

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید