چهارشنبه, 24 دی 1399 12:37

ܬܪܡܦ: ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܥܣܩܐ

ܬܪܡܦ: ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܥܣܩܐ

ܬܪܡܦ: ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܥܣܩܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ(ܒܪܓܻܐܡ) ܪܒܐ ܓܗܐ ܛܠܝܒܐ ܝܠܗ ܠܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܝܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܫܩܝܠܐ ܦܘܢܝܐ ܡܣܝܡܢܐ ܐܡܪܗ: ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܥܣܩܐ ܩܐ ܕܝܗ.

 ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܝܗܘܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐ ܒܩܨܪܐ ܚܘܪܐ.

ܬܪܡܦ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܢܬܝܢܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܓܢܗ ܩܘ ܬܚܘܬ ܨܠܘܨܝܐ ܡܬܒܼܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܘܦ ܐܡܪܗ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ ܠܡܦܠܚܬܐ ܕܟܠܝ ܚܕ ܫܘܝܠܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܦܠܚܢܐ ܕܐܝܪܢ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید