شنبه, 09 اسفند 1399 12:15

ܨܠܗܝ: ܐܢ ܗܠ 3 ܝܪܚܐ ܕܕܥܬܝܕ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܦܝܫܝ ܫܩܝܠܐ ܕܘܪܒܝܢ ܕܐܙܢܣ ܒܐܝܪܢ ܒܕ ܦܝܫܝ ܫܩܝܠܐ̇

ܨܠܗܝ: ܐܢ ܗܠ 3 ܝܪܚܐ ܕܕܥܬܝܕ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܦܝܫܝ ܫܩܝܠܐ ܕܘܪܒܝܢ ܕܐܙܢܣ ܒܐܝܪܢ ܒܕ ܦܝܫܝ ܫܩܝܠܐ̇

ܨܠܗܝ: ܐܢ ܗܠ 3 ܝܪܚܐ ܕܕܥܬܝܕ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܦܝܫܝ ܫܩܝܠܐ ܕܘܪܒܝܢ ܕܐܙܢܣ ܒܐܝܪܢ ܒܕ ܦܝܫܝ ܫܩܝܠܐ̇

 ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܙܢܣ ܠܝܬܠܗ̇ ܗܠ ܬܠܬܐ ܝܪܚܐ  ܚܙܝܬܐ ܕܕܘܪܒܝܢ ܕܛܒܐ ܘ ܐܢ ܥܠ ܬܠܬܐ ܝܪܚܐ ܕܕܥܬܝܕ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܦܝܫܝ ܫܩܝܠܐ ܐܢܐ̈ ܛܒܐ̈ ܒܕ ܦܝܫܝ ܫܝܦܐ ܘ ܕܘܪܒܝܢܐ̈ ܙܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܫܩܝܠܐ.

: ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܒܚܕ ܛܒܐ ܚܕܬܐ ܙܐ

ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕ35 ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܗܟܝܡܐ̈ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 ܡܐܟܼܐܝܠ ܐܘܠܝܢܘܦ̇ ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܒܘܝܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕ ܬܘܥܝܬ ܟܬܒܼܠܗ: ܒܫܪܝܬܐ ܕܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܗܟܝܡܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ،ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ̇  ܘ ܒܝܗܒܼܐ ܝܠܗ ܙܡܝܢܘܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܗܓܝܬܐ̈  ܠܐ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܪܝܡܢܬܐ ܥܠ ܡܚܦܛܢܘܬܐ  ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید