شنبه, 07 فروردين 1400 22:44

ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ( ܪܘܗܢܝ) ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ( ܪܘܗܢܝ) ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ( ܪܘܗܢܝ) ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ

.ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܒܬܦܩܬܐ ܕܘܐܢܓ ܠܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܗܘܐܠܠܗ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܟܻܝܢ

ܐܫܛܪܐ ܟܡܝܠܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܦܝܫܠܗ ܓܪܝܫܐ ܛܪܢܐ ܒܝܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܘܐܢܓ ܠܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܟܻܝܢ ܒܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܗܪܢ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ  ܐܗܐ ܐܫܛܪܐ ܦܝܫܠܗ ܪܫܝܡܐ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ 1294 ܒܚܙܘܩܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܻܝܢ ܠܐܝܪܢ ܘ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܕܝܐ ܡܐܟ ܢܩܫܐ ܕܐܘܪܚܐ  ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید