شنبه, 07 فروردين 1400 22:48

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܒܝܕܢ ܘ ܓܻܢܣܘܢ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܒܝܕܢ ܘ ܓܻܢܣܘܢ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܒܝܕܢ ܘ ܓܻܢܣܘܢ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

 

 ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܫ ܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܒܝܕܢ ܘ ܓܻܢܣܘܢ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ.

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܫ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܠܐܒ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܦܠܛܬܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܠܐ ܬܡܡܬܐ ܕܩܘܠܐ̈ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ  ܘ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܒܪܓܻܐܡ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید