چهارشنبه, 18 فروردين 1400 21:58

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ: ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈ ܒܣܦܪܐ ܝܗܘܐ ܒܘܟܣܬܢ ܕܟܪܘܢܐ ܕܐܝܪܢ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ: ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈ ܒܣܦܪܐ ܝܗܘܐ ܒܘܟܣܬܢ ܕܟܪܘܢܐ ܕܐܝܪܢ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ: ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈ ܒܣܦܪܐ ܝܗܘܐ ܒܘܟܣܬܢ ܕܟܪܘܢܐ ܕܐܝܪܢ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܐܡܪܗ: ܐܝܡܢ ܗܘܡܙܡܠܢ ܗܥܡ ܡܗܕܒܢܐ ܕܩܘܒܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܘܟܣܢ ܕܟܪܘܢܐ ܩܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈ ܒܣܦܪܐ ܝܗܘܐ ܒܘܟܣܬܢ ܕܟܪܘܢܐ ܕܐܝܪܢ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید